Bhagwan Mahavir Jaynti - Bhavya Rathyatra & Bhagwan PadamParbhu Jinbimb Sthapna
Date: 3/25/2012 11:01:06 PM
  Bhavya Rathyatra & Bhagwan PadamParbhu Jinbimb Sthapna
Date: Thrusday, 05 April 2012
Place: Shree Digamber Jain Mandir
          Sector 10, Vasundhra, Ghaziabad
Program:
          Bhagwan Mahavir Ka Mastakabhishek - Morning 6 AM
          Rath Yatra                                        - Morning 9:30 AM
          Abhishek & Jinbimb Stahapna             - Afternoon 12:30 PM
          Bhagwan Mahavir ka Palna                 - Evening 7 PM
(Please check details in image in details)