Results - Paryushan Parv Pratiyugita 2013 Chitrakan - Rango Ke Sang
Date: 9/14/2013 8:18:09 AM
 

Chitrakan-Rango Ke Sang(A)

 

First Prize - Stuti Jain D/O Sri Avnish Jain

Second Prize - Prakshi Jain D/O Sri Mayank Jain

Third Prize - Bhumika Jain D/O Sri Pankaj Jain

 

Chitrakan-Rango Ke Sang(B)

 

First Prize - Amishi Jain D/O Sri Amit Jain

Second Prize - Manas Jain S/O Sri Manish Jain

Third Prize - Akshat Jain S/O Sri Vipul Jain

 

Chitrakan-Rango Ke Sang(C)

 

First Prize - Khushi Jain D/O Sri Ajay Kumar Jain

Second Prize - Yamini Jain D/O Sri Deepak Jain

Third Prize - Atishay Jain S/O Sri Sanjay Jain

 

Chitrakan-Rango Ke Sang(D)

 

First Prize - Mrs. Monika Jain W/O Sri Manish Jain

Second Prize - Mrs. Shalini Jain  W/O Sri Rajeev Jain

Third Prize - Mrs. Anju Jain W/O Sri Sanjay Jain