Results - Paryushan Parv Pratiyugita'2013 - Nritya Pratiyugita
Date: 9/14/2013 8:16:53 AM
 

Nritya Pratiyugita(B)

 

First Prize -Km. Prakshi Jain D/O Sri Mayank Jain

Second Prize 1 - Km. Agamya Jain D/O Sri Anand Jain

Second Prize 2 - Km. Ruchika Jain D/O Sri Sanjay Jain

Third Prize - Km. Stuti Jain D/O Sri Avnish Jain

 

Nritya Pratiyugita(C)

 

First Prize - Km.Jhalak Jain D/O Sri Nishant Jain

Second Prize - Km. Ishita Jain D/O Sri Sunish Jain