Results - Paryushan Parv Pratiyugita 2013 - Bhajan Pritiygita
Date: 9/18/2013 5:41:37 AM
 

Bhajan Pratiyugita(B)

 

First Prize 1 - Amishi Jain D/O Sri Amit Jain

               2- Bhavya jain S/O Sri Sajal Jain

Second Prize - Mast.Prakshal Jain S/O Sri Nishant Jain

Third Prize - Mast.Samyak Jain S/O Sri Rajeev Jain

 

Bhajan Pratiyugita(C)

 

First Prize - Mast.Prakshal Jain D/O Sri Mayank Jain

Second Prize - Km.Ishita Jain D/O Sri Sunish Kumar Jain

Third Prize - Mast. Atishay Jain S/O Sri Sanjay Jain

 

Bhajan Pratiyugita(D)

 

First Prize -Km.Navya Jain D/O Sri Rajeev Jain

Second Prize -Mrs.Swati Jain

Third Prize -Mr.Nishant Jain