Results - Paryushan Parv Pratiyugita 2013 -Viniti Path Pritiygita
Date: 9/17/2013 4:47:05 AM
 

First-Mast. Samyak Jain S/O Sri Rajeev Jain

       Km. Agamya Jain D/O Sri Aanand Jain

Second- Mast.Akshat Jain S/O Sri Vipul Jain

             Mast.Manas Jain S/O Sri Mayank Jain

             Km.Shristy Jain D/O Sri Ashok Kumar Jain

             Km.Vidhi Jain D/O Sri Vikas Jain

             Km.Sanchita Jain D/O Sri Piyush Jain

             Km.Khushi Jain D/O Sri Kuldeep Jain

Third-Km.Tiya Jain D/O Sri Amit Jain

         Mast.Akshar Jain S/O Sri Manish Jain

         Mast.Prakshal Jain S/O Sri Nishant Jain