Results -Namokar Mantra Partiyogita 2013
Date: 9/18/2013 5:37:33 AM
 

GROUP A

First :Km.Bhumika Jain D/O Sri Pankaj Jain (Age 4 Years)

        Km.Prakshi Jain D/O Sri Mayank Jain (Age 4 Years)

        Km.Shreya Jian D/O Sri Amit Kumar Jain (Age 4 Years)

Second:Km Aradhya Jain D/O Sri Rishabh Jain(Age 4 Years)

Third:Mast.Vihan Jain S/O Sri Abhinandan Jain(Age 4 Years)

        Mast. Sahya Jain S/O Sri Sajal Jain (Age 4 Years)