Results - Thithankar Chinah Partiyogita 2013
Date: 9/18/2013 5:35:48 AM
 

GROUP B

First: Km. Sanchita jain D/O Sri Piyush Jain(Age 7 Years)

         Mast.Samyak Jain S/O Sri Rajeev Jain (Age 9 Years)

         Km. Agamya Jain D/O Sri Aanand Jain (Age 6 Years)

Second:Mast. Akshat Jain D/O Sri Vipul Jain (Age 6 Years)

Third:Mast.Bhvya Jain S/O Sri Sajal Jain(Age 9 Years)